,

DR. MOREPEN Chyawanprash 500gm...


Dr. Morepen brings to you Chyawanprash that contains goodness of 22 Ayurvedic Herbs like Amla with Ashtvarg, Ashwagandha, Shatavari, Draksha, Elaychi, Vanshlochan, Jaiphala, Javitiri, Tejpatra, Lavanga, Gulab Phool, Dhaanyak, Jeerak, Dalchini, Mukta Shukti bhasma, Abhrak bhasma, Lauha bhasma, Rajat bhasma, Makardhwaj, Cow ghee, Shudh Madhu and Kesar.
Usage – One teaspoon (12g) twice a day for adults. Half teaspoon (6g) twice a day for children (3-12 years).
Quantity – Pack of 2 (500g Each)

167.00

Item Package Quantity:2

Dr. Morepen brings to you Chyawanprash that contains goodness of 22 Ayurvedic Herbs like Amla with Ashtvarg, Ashwagandha, Shatavari, Draksha, Elaychi, Vanshlochan, Jaiphala, Javitiri, Tejpatra, Lavanga, Gulab Phool, Dhaanyak, Jeerak, Dalchini, Mukta Shukti bhasma, Abhrak bhasma, Lauha bhasma, Rajat bhasma, Makardhwaj, Cow ghee, Shudh Madhu and Kesar.

Dr. Morepen brings to you Chyawanprash that contains goodness of 22 Ayurvedic Herbs like Amla with Ashtvarg, Ashwagandha, Shatavari, Draksha, Elaychi, Vanshlochan, Jaiphala, Javitiri, Tejpatra, Lavanga, Gulab Phool, Dhaanyak, Jeerak, Dalchini, Mukta Shukti bhasma, Abhrak bhasma, Lauha bhasma, Rajat bhasma, Makardhwaj, Cow ghee, Shudh Madhu and Kesar.
Usage – One teaspoon (12g) twice a day for adults. Half teaspoon (6g) twice a day for children (3-12 years).
Quantity – Pack of 2 (500g Each)